P?ehled jednodenních a víkendových kurz? konaných v roce 2022/2023:


jednodenní kurzy: víkendové kurzy:
14. 10. 2022 Motivace sebe i ostatních
25. 11. 2022 ?ízení neshod, problém? a konflikt?
9. 12. 2022 ?ízení stresu nejen jako prevence vyho?ení
24. 2. 2023 Emo?ní inteligence
17. 3. 2023 Prezenta?ní dovednosti
21. 4. 2023 Asertivní efektivní komunikace
26. 5. 2023 Um?ní vyjednávat a argumentovat

Prosíme, sledujte výpis aktuálních termín? kurz?, pr?b?žn? je aktualizujeme podle zájmu ú?astník?. Pokud Vás n?který kurz zaujal a zrovna není vypsán, i tak se nám ozv?te, je možné, že práv? tvo?íme nové termíny a p?izp?sobíme termín Vašemu zájmu.

p?ihlašujte se na: kurzy@elio.cz


Praha – p?evážn? jednodenní kurzy soft skills:

Místo konání Praha: Vršovické nám?stí 111/2, Praha 10
Harmonogram a cena kurzu: za?átek vždy v 9:00

2 500 K?, p?i absolvování více kurz? v daném roce je cena 2 000 K?. P?íprava pro lektory 3 500 K?.

Pro ú?astníky výcviku v p?ípad? zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektor? probíhá po ukon?ení kurzu dle aktuálních pot?eb a možností skupiny – vysv?tlí lektor. Nutno se nahlásit p?edem!


Studánky, p?evážn? víkendové kurzy:

sto konání: Studánky (Všeruby), Domažlicko
Harmonogram a cena kurzu: ve?ejnost 2 800 K? (ú?astníci více kurz? v daném roce 2 500,-).
Pá 19:00 hod. – Ne 14:00 hod.

V cen? je ubytování, strava a pitný režim.