Projekt MSK:
(ve spolupráci s Elio, z. s.)

Báječný učitel

Financováno z grantu Moravskoslezského kraje pro rok 2020
Doba trvání: 09/2020 – 08/2021

Základní informace o projektu:

Program je určený pedagogickým pracovníkům ZŠ v MSK a zaměřuje se na zvyšování základních kompetencí a dovedností pedagogů, které využijí při prevenci rizikového chování. Tím chceme zkvalitnit nejen výuku, ale i působit proti jejich vyhoření.
V programu se zaměřujeme na 4 oblasti, o kterých z praxe víme, že jsou přínosné a že je učitelé v rámci výcviku nejvíce oceňují. Po jeho absolvování budou učitelé schopni zvládat náročné situace s jednotlivými žáky i s celým kolektivem. Žáci si pak díky jejich vedení budou moci vybudovat pozitivní vztah ke škole i ke kolektivu, budou disponovat větší sebedůvěrou i celkovou spokojeností, což přispěje ke stabilním základům psychického zdraví.

Cíle projektu:

  • Proškolení 30 učitelů
  • Zvýšení kompetence učitelů (náročné situace s jednotlivci i celým kolektivem)
  • Zkvalitnění výuky
  • Zvýšení spokojenosti 800 žáků
  • Zlepšení psychického zdraví žáků i pedagogů, jejich motivace, angažovanosti
  • Zlepšení klimatu ve škole

Cílová skupina:

Cílovou skupinou je 30 pedagogických pracovníků základních škol v Moravskoslezském kraji, kteří vzdělávají a vychovávají 800 žáků základních škol v Moravskoslezském kraji. Každý pedagogický pracovník (nejen třídní) má bezprostřední vliv na 9-25 žáků (podle typu školy) ve třídě i v družině.

Realizace:

Projekt proběhne v roce 2020/2021. Celkem se budou realizovat dva běhy. V každém běhu bude zapojeno 15 pedagogů.

Forma, struktura a hodinová dotace:

Rozvojový program je složený ze 4 základních oblastí, o kterých víme, že jsou pro vykonávání poslání učitele stěžejní a zároveň jsou v rámci naší dlouholeté spolupráce s touto cílovou skupinou nejvíce oceňovány.

Každé z oblastí budou věnovány dva dny (z praxe víme, že právě dva dny mají největší efekt). Celkem každý den budou probíhat aktivity 6h. Celkem se jedná o 8 dní na jednoho učitele za rok.

Kurzy budou vedeny dvěma lektory interaktivní a sebezkušenostní formou. Po každém setkání lektoři zhodnotí jeho průběh a přínos pro školu a zaznamenají na pc, jaký byl průběh a přínos pro školu. Učitelé si tak pro sebe odnesou maximum. Naučí se řešit konkrétní/reálné situace ze svých životů a praxe.

Proběhnou supervize pro pedagogy skupinové i individuální, vedené 2 lektory Elio.

Obsah programu:

  1. oblast: Já učitel – definice vlastních hodnot, zvědomení modelů a principů chování v jednotlivých situacích, stanovování hranic, zvýšení emoční inteligence, stanovení osobních i pracovních cílů a konkrétních kroků vedoucích k jejich dosažení, motivace sebe i druhých.
  2. oblast: Efektivní komunikace – základní nástroje a dovednosti související s vyjednáváním a asertivitou (ochranou před manipulativním jednáním), zvládání náročných situací a konfliktů, nástroje vedoucí ke kvalitní komunikaci v rámci učitelského týmu, s rodiči i dětmi.
  3. oblast: Kreativita – Obohacení učebního procesu, vztahu s dětmi, s rodiči, spolupracovníky. Hledání netradičních, ale funkčnějších řešení komplikovaných situací, techniky seberozvoje k tvořivosti a jak si taková řešení nenásilně/kreativně prosadit.
  4. oblast: Duševní hygiena – osvojení si základních mechanismů time a stress managementu, metody relaxace, mindfulness, jak si udržet nadhled i v náročných situacích, umění odpouštět a mít dlouhodobě „čistou hlavu“.

Financování:

Projekt byl z velké části financován z grantu Moravskoslezského kraje.

Personální zajištění projektu

Program povedou lektoři, pedagogové, psychologové s dlouholetou praxí v oblasti prevence rizikového chování. Jejich práce je metodicky vedena, konzultována a supervidována odborným garantem projektu (Mgr. Lukášem Dastlíkem).

Místo realizace projektu:

Moravskoslezský kraj