Projekt MSK:
(ve spolupráci s Elio, z. s.)

Báje?ný u?itel

Financováno z grantu Moravskoslezského kraje pro rok 2020
Doba trvání: 09/2020 – 08/2021

Základní informace o projektu:

Program je ur?ený pedagogickým pracovník?m ZŠ v MSK a zam??uje se na zvyšování základních kompetencí a dovedností pedagog?, které využijí p?i prevenci rizikového chování. Tím chceme zkvalitnit nejen výuku, ale i p?sobit proti jejich vyho?ení.
V programu se zam??ujeme na 4 oblasti, o kterých z praxe víme, že jsou p?ínosné a že je u?itelé v rámci výcviku nejvíce oce?ují. Po jeho absolvování budou u?itelé schopni zvládat náro?né situace s jednotlivými žáky i s celým kolektivem. Žáci si pak díky jejich vedení budou moci vybudovat pozitivní vztah ke škole i ke kolektivu, budou disponovat v?tší sebed?v?rou i celkovou spokojeností, což p?isp?je ke stabilním základ?m psychického zdraví.

Cíle projektu:

  • Pros?koleni? 30 uc?itelu?
  • Zvy?s?eni? kompetence uc?itelu? (na?roc?ne? situace s jednotlivci i cely?m kolektivem)
  • Zkvalitne?ni? vy?uky
  • Zvy?s?eni? spokojenosti 800 z?a?ku?
  • Zleps?eni? psychicke?ho zdravi? z?a?ku? i pedagog?, jejich motivace, angaz?ovanosti
  • Zleps?eni? klimatu ve s?kole

Cílová skupina:

Cílovou skupinou je 30 pedagogických pracovník? za?kladni?ch s?kol v Moravskoslezském kraji, kte?í vzd?lávají a vychovávají 800 z?a?ku? za?kladni?ch s?kol v Moravskoslezském kraji. Kaz?dy? pedagogický pracovník (nejen tr?i?dni?) ma? bezprostr?edni? vliv na 9-25 z?a?ku? (podle typu školy) ve tr?i?de? i v družin?.

Realizace:

Projekt prob?hne v roce 2020/2021. Celkem se budou realizovat dva b?hy. V každém b?hu bude zapojeno 15 pedagog?.

Forma, struktura a hodinová dotace:

Rozvojovy? program je sloz?eny? ze 4 za?kladni?ch oblasti?, o ktery?ch vi?me, z?e jsou pro vykona?va?ni? posla?ni? uc?itele ste?z?ejni? a za?roven? jsou v ra?mci nas?i? dlouholete? spolupra?ce s touto ci?lovou skupinou nejvi?ce ocen?ova?ny.

Kaz?de? z oblasti? budou ve?nova?ny dva dny (z praxe vi?me, z?e pra?ve? dva dny maji? nejve?ts?i? efekt). Celkem každý den budou probíhat aktivity 6h. Celkem se jedna? o 8 dni? na jednoho uc?itele za rok.

Kurzy budou vedeny dve?ma lektory interaktivni? a sebezkus?enostni? formou. Po každém setkání lekto?i zhodnotí jeho pr?b?h a p?ínos pro školu a zaznamenají na pc, jaký byl pr?b?h a p?ínos pro školu. Uc?itele? si tak pro sebe odnesou maximum. Nauc?i? se r?es?it konkre?tni?/rea?lne? situace ze svy?ch z?ivotu? a praxe.

Prob?hnou supervize pro pedagogy skupinové i individuální, vedené 2 lektory Elio.

Obsah programu:

  1. oblast: Já u?itel – definice vlastních hodnot, zv?domení model? a princip? chování v jednotlivých situacích, stanovování hranic, zvýšení emo?ní inteligence, stanovení osobních i pracovních cíl? a konkrétních krok? vedoucích k jejich dosažení, motivace sebe i druhých.
  2. oblast: Efektivní komunikace – základní nástroje a dovednosti související s vyjednáváním a asertivitou (ochranou p?ed manipulativním jednáním), zvládání náro?ných situací a konflikt?, nástroje vedoucí ke kvalitní komunikaci v rámci u?itelského týmu, s rodi?i i d?tmi.
  3. oblast: Kreativita – Obohacení u?ebního procesu, vztahu s d?tmi, s rodi?i, spolupracovníky. Hledání netradi?ních, ale funk?n?jších ?ešení komplikovaných situací, techniky seberozvoje k tvo?ivosti a jak si taková ?ešení nenásiln?/kreativn? prosadit.
  4. oblast: Duševní hygiena – osvojení si základních mechanism? time a stress managementu, metody relaxace, mindfulness, jak si udržet nadhled i v náro?ných situacích, um?ní odpoušt?t a mít dlouhodob? „?istou hlavu“.

Financování:

Projekt byl z velké ?ásti financován z grantu Moravskoslezského kraje.

Personální zajišt?ní projektu

Program povedou lekto?i, pedagogové, psychologové s dlouholetou praxí v oblasti prevence rizikového chování. Jejich práce je metodicky vedena, konzultována a supervidována odborným garantem projektu (Mgr. Lukášem Dastlíkem).

Místo realizace projektu:

Moravskoslezský kraj