Motivace sebe i ostatních

 

Kurz, který podpo?í Vaši cílev?domost, pom?že vám nalézt více sebed?v?ry, dodá Vám energii ke zm?nám.

 

O kurzu:
U?itelé a lekto?i se u?í, jak motivovat druhé (žáky, studenty, poslucha?e) – jaká forma motivace je však nejú?inn?jší? Jak motivovat sami sebe, když ne vždy nás lidé kolem (u?itelé, nad?ízení, rodi?e,…) motivují? 

Obsah kurzu:
  • Jak motivovat sebe i druhé
  • Jak za?ít d?lat „nep?íjemné“ v?ci s chutí, p?estat prokrastinovat, jak být neustále motivován k ?innostem, které chci/je t?eba vykonat
  • Screeningový test na motivaci sebe i druhých

 

Pro ú?astníky výcviku v p?ípad? zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektor? probíhá po ukon?ení kurzu dle aktuálních pot?eb a možností skupiny – vysv?tlí lektor. Nutno se nahlásit p?edem!

 

Místo konání: Vršovické nám?stí 111/2, Praha 10
Datum konání a harmonogram: 14. 10. 2022; 9:00 – 16:00
Cena: 2 500,- K?
(cena pro ú?astníky výcviku Life Dynamic a ú?astníky více kurz? v daném roce: 2 000,- K?)

Lektor: Lukáš Dastlík

P?ihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

P?ihláškou se rozumí zaslání p?ihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na ú?et 19-1972040319/0800 nejpozd?ji 14 dní p?ed za?átkem kurzu.