koncept „Life Dynamic“          pro firmy          info k výcviku          termíny běhů          doporučená literatura          místa konání          ceník


Koncept „Life Dynamic“

výcvik poradenských a terapeutických dovedností

Life Dynamic je unikátní integrativní koncept rozvoje jednotlivce a týmu. Jeho používání nabízí možnosti osobního růstu, uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i skupinového terapeutického procesu v rámci výcviku, rozvoj a nácvik dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci a týmy cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

Koncept může pomoci v rámci jednotlivých oblastí takto:

Vztah k sobě: rozvinout sebe – vědomí, – důvěru, – prosazení, změnit svůj fyzický i psychický stav, prostě stát se člověkem, jakým chcete být po stránce fyzické i psychické.

Vztahy: najít a udržet kvalitní vztah, vytvořit fungující rodinu či zvládnout nějaké obtížné situace, konflikty a traumata, případně se civilizovaně rozejít a uspořádat péči o děti. Odpustit sobě i ostatním vše, co potřebujeme, srovnat se s rodiči, kolegy i kamarády.

Práce: najít si práci, která bude součástí naší seberealizace, a budeme za ni adekvátně ohodnoceni. Najít i formu a způsob práce, abychom měli vybalancovaný pracovní a soukromý život.

Volný čas a kamarádi: umět si udělat tolik volného času, kolik chceme, mít tolik a tak „kvalitních“ lidí, jak si představujeme a moci svůj čas trávit tak, jak chceme.

Jak tento koncept vznikl

Spolu s kolegy a klienty jsme cca 15 let, nejprve skrze vlastní zkušenost, později v rámci psychoterapií a školení pro naše klienty, na vysokých školách i v prvních kurzech vyvíjeli koncept i výcvik tak, aby dle našeho názoru poskytoval vše potřebné k dosažení toho, co si naši klienti mohou přát. Využili jsme tak veškeré dosažené vzdělání a zkušenosti z praxe a propojili je v praktický a efektivní model, který obsahuje veškeré podstatné atributy pro úspěch a dosažení výsledku. (Lukáš Dastlík – hlavní autor konceptu)

Podrobnější popis konceptu a kam se můžete dostat

Life Dynamic je nový integrativní přístup pro řešení všech dílčích problémů našeho života.

V rámci konceptu zkoumáme pět oblastí našeho života. Těmito oblastmi jsou: vztah sám k sobě, vztah k původní rodině, současné rodině či partnerství, oblast zaměstnání či školy a v neposlední řadě volný čas a kamarádi.

Vztah sám k sobě

V této oblasti považujeme rozvoj osobnosti na dostatečné úrovni, pokud o sobě můžeme prohlásit následující: „Mám se rád(a), miluji se a přijímám takový(á), jaký(á) právě teď jsem – a to jak po stránce fyzické, tak psychické. Pokud mám nějaké touhy po změně v jakékoli oblasti, vím, jak si nastavit plán rozvoje a změnit se k obrazu svému. Je tedy jen otázkou času, kdy opět dosáhnu pocitu naplnění, štěstí a plné spokojenosti se sebou samým.“

Vztah k původní rodině

Ideální variantou rozvoje v tomto případě je jedinec, který může odsouhlasit výrok: „Se svojí rodinou (povětšinou rodiče a sourozenci, ale v případě úzkého kontaktu a silného ovlivnění také prarodiče či strýčkové, tety, bratranci a sestřenice) mám skvělý, intenzivní, hluboký vztah plný lásky, respektu a porozumění. Pokud tomu tak není, jsem s tím srovnaný(á) a nijak mě to neefektivně neovlivňuje.“ (Neefektivní ovlivnění můžeme chápat jako přehnané reakce na situace nebo lidi, kteří nám nějakým způsobem připomínají naše vlastní traumata, případně neschopnost otevřeně hovořit o prožitých věcech)

Vztah k současné rodině/partnerství

V této oblasti jde v podstatě o to, zda máme partnerství či rodinu v takovém stavu, který si přejeme. Můžeme být sami, mít jednoho či více partnerů(ek), nebo různě velikou rodinu. V případě, že všichni zúčastnění vnímají situaci jako plně vyhovující, není co řešit. Pokud to tak není, je opět prostor pro zlepšení. J

Zaměstnání/škola

Tato oblast se týká profesní stránky našeho života. Někteří budou tuto knihu číst jako studenti, jiní jako pracovníci, někteří možná jako obě skupiny. Všechny skupiny však mají společné to, že pokud mohou prohlásit: „Mé zaměstnání/škola mne baví, naplňuje, jsem zde šťastný(á) a vím, kam se dál budu ubírat (nebo nevím, protože takto mne to vyhovuje a zatím tak chci zůstat). Kolektiv mi vyhovuje a jsem adekvátně ohodnocen(a)“, pak mají tuto oblast vyřešenu. J

Volný čas a kamarádi

Poslední oblast (nikoli však nejméně důležitá) nám odpovídá na náš sociální život mimo práci a rodinu. Naplněn je člověk, který pronese: „Mám dostatek volného času na všechno, co chci, mohu dělat věci, které chci, protože na ně mám zdroje a mám tolik a tak kvalitních kamarádů(ek), kolik bych rád(a).“

Toto jsou oblasti, které pokrývají všechny důležité oblasti našeho života a pokud jsme v nich naplněni, dá se říci, že jsme plně rozvinutí jedinci, čímž můžeme být samozřejmě plnou inspirací pro všechny ostatní, se kterými se v rámci pracovního i osobního života setkáme.

Jakým způsobem pracujeme a jaké techniky používáme:

Konkrétní spolupráci tvoříme na osobní schůzce, kde velice podrobně probereme Vaše představy. Někdy Vás v této fázi požádáme o monitoring či audit ve Vaší organizaci.
V další fázi navrhneme nejefektivnější formu spolupráce (výcvik, terapie, školení, supervize, koučink, online metody rozvoje, psychodiagnostika) a možnosti měření jejího úspěchu. Pro daný projekt Vám přiřadíme kvalitní profesionály, kteří nejlépe naplní Vaše očekávání.
V rámci spolupráce na základě našeho konceptu využíváme také moderní psychoterapeutické principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, NLP a zenbuddhismu.