koncept „Life Dynamic“          pro firmy          info k výcviku          termíny b?h?          doporu?ená literatura          místa konání          ceník


Koncept „Life Dynamic“

výcvik poradenských a terapeutických dovedností

Life Dynamic je unikátní integrativní koncept rozvoje jednotlivce a týmu. Jeho používání nabízí možnosti osobního r?stu, uv?dom?ní a poznání vliv? vlastní historie na sou?asný život, zážitek individuálního i skupinového terapeutického procesu v rámci výcviku, rozvoj a nácvik dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci a týmy cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

Koncept m?že pomoci v rámci jednotlivých oblastí takto:

Vztah k sob?: rozvinout sebe – v?domí, – d?v?ru, – prosazení, zm?nit sv?j fyzický i psychický stav, prost? stát se ?lov?kem, jakým chcete být po stránce fyzické i psychické.

Vztahy: najít a udržet kvalitní vztah, vytvo?it fungující rodinu ?i zvládnout n?jaké obtížné situace, konflikty a traumata, p?ípadn? se civilizovan? rozejít a uspo?ádat pé?i o d?ti. Odpustit sob? i ostatním vše, co pot?ebujeme, srovnat se s rodi?i, kolegy i kamarády.

Práce: najít si práci, která bude sou?ástí naší seberealizace, a budeme za ni adekvátn? ohodnoceni. Najít i formu a zp?sob práce, abychom m?li vybalancovaný pracovní a soukromý život.

Volný ?as a kamarádi: um?t si ud?lat tolik volného ?asu, kolik chceme, mít tolik a tak „kvalitních“ lidí, jak si p?edstavujeme a moci sv?j ?as trávit tak, jak chceme.

Jak tento koncept vznikl

Spolu s kolegy a klienty jsme cca 15 let, nejprve skrze vlastní zkušenost, pozd?ji v rámci psychoterapií a školení pro naše klienty, na vysokých školách i v prvních kurzech vyvíjeli koncept i výcvik tak, aby dle našeho názoru poskytoval vše pot?ebné k dosažení toho, co si naši klienti mohou p?át. Využili jsme tak veškeré dosažené vzd?lání a zkušenosti z praxe a propojili je v praktický a efektivní model, který obsahuje veškeré podstatné atributy pro úsp?ch a dosažení výsledku. (Lukáš Dastlík – hlavní autor konceptu)

Podrobn?jší popis konceptu a kam se m?žete dostat

Life Dynamic je nový integrativní p?ístup pro ?ešení všech díl?ích problém? našeho života.

V rámci konceptu zkoumáme p?t oblastí našeho života. T?mito oblastmi jsou: vztah sám k sob?, vztah k p?vodní rodin?, sou?asné rodin? ?i partnerství, oblast zam?stnání ?i školy a v neposlední ?ad? volný ?as a kamarádi.

Vztah sám k sob?

V této oblasti považujeme rozvoj osobnosti na dostate?né úrovni, pokud o sob? m?žeme prohlásit následující: „Mám se rád(a), miluji se a p?ijímám takový(á), jaký(á) práv? te? jsem – a to jak po stránce fyzické, tak psychické. Pokud mám n?jaké touhy po zm?n? v jakékoli oblasti, vím, jak si nastavit plán rozvoje a zm?nit se k obrazu svému. Je tedy jen otázkou ?asu, kdy op?t dosáhnu pocitu napln?ní, št?stí a plné spokojenosti se sebou samým.“

Vztah k p?vodní rodin?

Ideální variantou rozvoje v tomto p?ípad? je jedinec, který m?že odsouhlasit výrok: „Se svojí rodinou (pov?tšinou rodi?e a sourozenci, ale v p?ípad? úzkého kontaktu a silného ovlivn?ní také prarodi?e ?i strý?kové, tety, bratranci a sest?enice) mám skv?lý, intenzivní, hluboký vztah plný lásky, respektu a porozum?ní. Pokud tomu tak není, jsem s tím srovnaný(á) a nijak m? to neefektivn? neovliv?uje.“ (Neefektivní ovlivn?ní m?žeme chápat jako p?ehnané reakce na situace nebo lidi, kte?í nám n?jakým zp?sobem p?ipomínají naše vlastní traumata, p?ípadn? neschopnost otev?en? hovo?it o prožitých v?cech)

Vztah k sou?asné rodin?/partnerství

V této oblasti jde v podstat? o to, zda máme partnerství ?i rodinu v takovém stavu, který si p?ejeme. M?žeme být sami, mít jednoho ?i více partner?(ek), nebo r?zn? velikou rodinu. V p?ípad?, že všichni zú?astn?ní vnímají situaci jako pln? vyhovující, není co ?ešit. Pokud to tak není, je op?t prostor pro zlepšení. J

Zam?stnání/škola

Tato oblast se týká profesní stránky našeho života. N?kte?í budou tuto knihu ?íst jako studenti, jiní jako pracovníci, n?kte?í možná jako ob? skupiny. Všechny skupiny však mají spole?né to, že pokud mohou prohlásit: „Mé zam?stnání/škola mne baví, napl?uje, jsem zde š?astný(á) a vím, kam se dál budu ubírat (nebo nevím, protože takto mne to vyhovuje a zatím tak chci z?stat). Kolektiv mi vyhovuje a jsem adekvátn? ohodnocen(a)“, pak mají tuto oblast vy?ešenu. J

Volný ?as a kamarádi

Poslední oblast (nikoli však nejmén? d?ležitá) nám odpovídá na náš sociální život mimo práci a rodinu. Napln?n je ?lov?k, který pronese: „Mám dostatek volného ?asu na všechno, co chci, mohu d?lat v?ci, které chci, protože na n? mám zdroje a mám tolik a tak kvalitních kamarád?(ek), kolik bych rád(a).“

Toto jsou oblasti, které pokrývají všechny d?ležité oblasti našeho života a pokud jsme v nich napln?ni, dá se ?íci, že jsme pln? rozvinutí jedinci, ?ímž m?žeme být samoz?ejm? plnou inspirací pro všechny ostatní, se kterými se v rámci pracovního i osobního života setkáme.

Jakým zp?sobem pracujeme a jaké techniky používáme:

Konkrétní spolupráci tvo?íme na osobní sch?zce, kde velice podrobn? probereme Vaše p?edstavy. N?kdy Vás v této fázi požádáme o monitoring ?i audit ve Vaší organizaci.
V další fázi navrhneme nejefektivn?jší formu spolupráce (výcvik, terapie, školení, supervize, kou?ink, online metody rozvoje, psychodiagnostika) a možnosti m??ení jejího úsp?chu. Pro daný projekt Vám p?i?adíme kvalitní profesionály, kte?í nejlépe naplní Vaše o?ekávání.
V rámci spolupráce na základ? našeho konceptu využíváme také moderní psychoterapeutické principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionáln?-emo?ní psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, NLP a zenbuddhismu.