koncept „Life Dynamic“          info k výcviku         termíny b?h?          doporu?ená literatura          místa konání         ceník


Ceník

od  12 000,- / ro?n?

Supervize a individuální terapie není zahrnuta v cen? výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize  stanovena dle smlouvy.

Zp?sob platby:

Platbu prove?te na ú?et vedený u ?eské spo?itelny, 1972040319/0800, variabilní symbol uve?te 00023, do zprávy pro p?íjemce uve?te Vaše jméno.


Nabízíme možnost výb?ru t?í variant platby:

  • jednorázová úhrada: 12 000,-
  • úhrada za dv? setkání (2 splátky): 6 500,-
  • úhrada za jedno setkání (4 splátky): 3 500,-

Naším cílem je nejv?tší dostupnost kurzu, proto je jeho cena na nejnižší možné hladin?, kterou jsme schopni nabídnout pro zachování nejvyšší kvality.

Na kurz není možné uplatnit slevu pro studenty ani za v?asné p?ihlášení.