koncept „Life Dynamic“          info k výcviku          termíny b?h?          doporu?ená literatura          místa konání          ceník


Doporu?ená literatura

Základní literatura:

Atkinson, R. L. a kolektiv: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995, 1997, 2002.

Cummins, D.: Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování ?lov?ka. Praha, Portál 1998.

Helus, Z.: Psychologie. Praha, Fortuna 1995.

Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004.

?í?an, P: Psychologie /p?íru?ka pro studenty/.Praha, Portál 2005.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, Karolinum 2004.

Vágnerová, M.: Psychologie osobnosti, Karolinium 2010.

Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Mach, Chrudim 1991

Hall, C. S., Lindzey, G.: Psychológia osobnosti, SPN, Bratislava 1997.

Nakone?ný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia 1997.

Drapela, V.: P?ehled teorií osobnosti, Praha, Portál 1997.

Hewstone, M., Stroebe, W.: Sociální psychologie, Praha, Portál 2007.

Hayes, N.: Základy sociální psychologie. Praha: portál 1998.

Hayes, N.: Aplikovaná sociální psychologir, Praha, Portál 2003.

Langmeier, J., Krej?í?ová, D.: Vývojová psychologie, Praha, Grada 2003.


Další literatura:

Berne, E.: Jak si lidé hrají. Praha, Portál 2011.

Zinker, J.: Tv?r?í proces v gestalt terapii, Brno, Era 2004.

Mackewn, J.: Gestalt psychoterapie. Praha, Portál 2004.

Kop?iva a kol.: Respektovat a být respektován. Krom??íž, Spirála 2007.

Yalom, I.: Když Nietzsche plakal. Portál, Praha 2000.

Yalom, I.: Lži na pohovce. Portál, Praha 1999.

Yalom, I.: Máma a smysl života. Portál, Praha 2001.

Praško, Vysko?ilová, Prašková: Sociální fobie a její lé?ba, Galén, 2008.

Lowen, A.: Bioenergetika. Portál, Praha 2002.

Smith, E.: T?lo v psychoterapii. Portál, Praha 2007.

Smith, E., T?lo v psychoterapii (“Body in Psychotherapy”), Portál, Praha 2006.

Keleman, S.: Anatomie emocí. Portál, Praha 2005.

Kepner, J. I., Body Process, Gardner Press, New York 1987.

Weber, R: Páry v psychoterapii, Na prožitek orientované metody a cvi?ení, Portál (systemika).

Willi, J.: Psychologie lásky, Portál (analýza).

Willi, J.: Párová terapie, Konfrontace, 1998.

Jellouschek, H.: Bludné cesty lásky – Vztahový trjúhelník a jiné konflikty, Portál (TA).

Chvála, Trapková: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Rodina jako sociální d?loha, Portál.

Rodinná terapie psychosomatických onemocn?ní: http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/psychosomatika-rodinna-terapie-jako-lecba-onemocneni-72.html

Minuchin, Salvador: Rodina a rodinná terapie, Portál, 2013.

Chvála, Trapková: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál, 2008.

Satir, V.: spole?ná terapie rodiny, Portál, 2007.

Satir, V., Baldwin, M.: Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové, Portál 2012.

Barker, Filip: Rodinná terapie (Analýza), Triton, 2012.

Metodická p?íru?ka Metodická-p?íru?ka-Možnosti-zvyšování-efektivity-a-kvality-vyu?ovacího-procesu – pdf kapitola Koncept „Life Dynamic“


Dále doporu?ujeme- od každého sm?ru, se kterým se v pr?b?hu výcviku setkáme n?jakou knihu/y (mimo doporu?ených): Nap?.:

  • gestalt – Pearls,

  • KBT- Praško,

  • Rac.- emo?ní terapie- Ellis,

  • hlubinné sm?ry – Freud, Jung, Adler, Fromm,

  • humanistická a transpersonální psychologie – Maslow, Grof aj.,

  • zen – Compass of zen apod.