Firemní „Life Dynamic“          Excelentní leader           Za rok dosaženo  


Firemní „Life Dynamic“

Výcvik je ur?en pro každého zam?stnance, který pracuje ve vedoucí pozici na jakékoli úrovni, p?ípadn? se na tuto pozici p?ipravuje. B?hem výcviku postupn? projdeme základní oblasti, které ovliv?ují kvalitní a efektivní vedení lidí, spolupráci s kolegy i s nad?ízenými:

  • Vlastní osobnost, silné stránky a možnosti rozvoje
  • Nastavení základních mechanizm? pro spolupráci s týmem: firemní kultura, vize, hodnoty, cíle, procesy, kontrola, hodnocení, motivace, kou?ink.
  • Schopnost p?esv?d?it sebe i ostatní (kolegy, pod?ízené, nad?ízené) o pot?eb? kvalitního vykonání ur?itého úkolu.

Ú?astník bude po absolvování daného výcviku schopen být inspirativním motiva?ním zdrojem pro své pod?ízené a kvalitním partnerem p?i jednáních s kolegy, nad?ízenými a zákazníky.
Rozsah: 1 rok, vždy dva dny v m?síci + jedna osobní konzultace á 2hod. mezi setkáními.

P?ihlášky posílejte pr?b?žn?, termín zahájení výcviku bude zájemc?m zaslán.

P?ihláškou se rozumí zaslání strukturovaného životopisu a motiva?ního dopisu na adresu: info@old.lifedynamic.cz. P?ipište Vámi preferovanou lokalitu skupiny. Pokud budete vybráni, prob?hne osobní výb?rový pohovor. Do p?edm?tu napište: Výcvik „Firemní Life Dynamic“.