Firemní „Life Dynamic“          Excelentní leader           Za rok dosaženo  


Excelentní leader

Nevyznáváme p?ísné rozd?lování na pozice školitel, kou?, mentor, supervizor, terapeut, poradce. Mnoho technik se používá nap?í? t?mito pozicemi a zp?sob práce s klienty se ?asto prolíná. Máme náš vlastní koncept, jak tyto užite?né p?ístupy integrovat a klient?m tak zabezpe?it co nejefektivn?jší cestu k cíli.

Absolvent je leadrem – ?lov?kem, který umí sv?j život sm?rovat dle vlastních p?edstav, umí dosahovat cíl? a vést ke stejné dovednosti své klienty – jednotlivce, skupiny, týmy, organizace.

Chcete se stát leadry, kte?í tyto dovednosti také mají? Pokud ano, výcvik je ur?en práv? vám! Jeho p?ínos uvidíte ve vlastním život? osobním i pracovním a m?žete ho využít jak pro sebe, tak jako profesi.

Rozsah: 2 roky, vždy dva dny v m?síci + osobní ?i spole?né konzultace mezi setkáními dle individuálních pot?eb ú?astník?.

P?ihlášky posílejte pr?b?žn?, termín zahájení výcviku bude zájemc?m zaslán.

P?ihláškou se rozumí zaslání strukturovaného životopisu a motiva?ního dopisu na adresu: info@old.lifedynamic.cz. P?ipište Vámi preferovanou lokalitu skupiny. Pokud budete vybráni, prob?hne osobní výb?rový pohovor. Do p?edm?tu napište: Výcvik „Firemní Life Dynamic“.