Firemní „Life Dynamic“          Excelentní leader           Za rok dosaženo  


Za rok dosaženo 

Projekt je ur?en pro jedince, kte?í cht?jí zažít n?co netradi?ního. Velice intenzivní ro?ní spolupráce „bez hranic“, která má jediný cíl – usp?t v dosažení vyty?eného cíle. Spolupráce by se dala charakterizovat jako kontakt „kou?/guru/supervizor/mentor – klient“.

Postup:
Úvodní sch?zka, kde si nadefinujeme, ?eho chceme dosáhnout. Cíle mohou být z jakékoli oblasti a jakkoli náro?né. Pokud se dohodneme, za?ne spolupráce na týdenní bázi, st?ídají se individuální a spole?ná setkání ú?astník? dle posouzení odborného garanta. N?které konzultace probíhají po mailu, Skypu apod.

Více info a p?ihlášky na: lukas.dastlik@lifedynamic.cz