koncept „Life Dynamic“          info k výcviku          termíny b?h?          doporu?ená literatura          místa konání          ceník


Informace k výcviku

Teoretická p?íprava:

 • psychoterapeutické moderní p?ístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionáln? – emo?ní psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie, zenbuddhismus)
 • koncept LifeDynamic
 • teoretické základy pot?ebné pro rozvoj vlastní osobnosti i nácvik  terapeutických a poradenských dovedností

Praktická p?íprava:

 • setkání ve skupin? ú?astník?
 • sebezkušenost
 • zážitek pr?b?hu terapeutického procesu na sob?
 • individuální terapie a supervize 

Harmonogram kurzu:

Ú?astník si m?že vybrat délku trvání 2, 4 nebo 6 let (rozhodnout se lze v pr?b?hu výcviku, jednotlivé ?ásti jsou akreditované samostatn?)

 • 2 roky: 200 hod  – 100 hod sebezkušenosti, 65 hod nácviku dovedností, 35 hod teorie (z toho: 30 hod individuální terapie a 20 hod supervize*)
 • 4 roky: 400 hod  – 135 hod sebezkušenosti, 190 hod nácviku dovedností, 75 hod teorie (z toho, celkem za 4 roky: 30 hod individuální terapie, 45 hod hod supervize, náhled v nižším ro?níku+konzultace s lektory 25 hodin*)
 • 6 let: 720 hod ( z toho, v rámci 5. a 6. ro?níku: 30 hod. individuální terapie, 75 hod supervize, 32 hod konference, další kurzy v systému Life Dynamic, procesní skupina – dle výb?ru frekventanta.)

(*Supervize a individuální terapie není zahrnuta v cen? výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize stanovena dle smlouvy.)

Setkání probíhají 4 x ro?n? v délce trvání 2 a 1/2 dne.

Obvyklý ?asový harmonogram víkendu:

pátek 17:00 – 21:00
sobota 9:00 – 21:00
ned?le 8:00 – cca 13:00

?asový harmonogram jednotlivých setkání se m?že lišit podle konkrétní dohody lektor? s ú?astníky výcviku.


Zakon?ení:

 • 2 roky: písemná práce (uv?dom?ní si vlastního vývoje b?hem kurzu), rozbor záv?re?né práce, ukázka práce s klientem – základní nástroje pro poradenskou práci.
 • 4 roky: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem v?. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.
 • 6 let: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem v?. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.

Po spln?ní formálních náležitostí (po?ty absolvovaných hodin v?. individuálních konzultací a supervizí) a prokázání náležitých dovedností a teoretických znalostí obdrží absolvent Certifikát o absolvování akreditovaného kurzu. Výcvik je akreditován MŠMT ?R.


Zp?sob p?ihlášení:

P?ihlášku k výb?rovému ?ízení je možno zasílat pr?b?žn? na adresu kurzy@lifedynamic.cz.

P?ihláškou se rozumí email s p?ílohami: strukturovaný životopis a motiva?ní dopis.
Pokud budete vybráni, obdržíte pozvánku k ústnímu kolu s nabídkou termín?.


Adresa konání výcviku v Praze:

Vršovické nám. 111/2, Praha 10

Adresa konání výcviku v Brn?:

Nálepkova 197/14, Brno Jundrov
Na dom? je ?íslo 14, ale do navigace je pot?eba na?ukat CELÉ ?ÍSLO DOMU i s lomítkem, d?m pouze ?. 14 je naho?e v kopcích a zbyte?n? budete bloudit.