náš tým               reference                stáž v Elio z.s.                metodické p?íru?ky            kontakty


„V?ele doporu?uji úpln? každému!
N?kdy dost náro?né, ale efektivní. Jsem ve druháku výcviku „Life Dynamic“.“ Kristýna

„Ro?ní intenzivní kurz life dynamic pro pedagogické pracovníky pro m? byl velkým p?ínosem. Zvlášt? bych cht?la  ocenit flexibilitu lektor?, kte?í vždy aktuáln? p?izp?sobovali program našim pot?ebám, m?li jsme tak možnost vyzkoušet si r?zné techniky p?i práci na vlastním seberozvoji i s d?tmi/dosp?lými zárove? i p?inést do skupiny vlastní kazuistiky, které jsme mohli ?ešit formou supervizí, což je ve školství zatím velmi málo rozší?ený, avšak z mého pohledu pot?ebný zp?sob práce na dalším kariérním r?stu. P?ístup Elia m? osobn? natolik vyhovoval, že jsem se rozhodla dále pokra?ovat ve výcviku terapeutických dovedností Life dynamic, který Elio vede. Proto d?kuji a t?ším se na další setkávání v rámci Elia :-)“ Eva

„Dnes už jsem ve výcviku pátým rokem a vím, že m?j život má od té doby mnohem v?tší rozm?r, je bohatší a pln?jší a je takový jaký ho chci mít. Smysl toho, že ?lov?k by m?l za?ít nejd?íve u sebe, jsem pochopila teprve, až když jsem opravdu p?ekro?ila své komfortní zóny. Podle mého názoru by si výcvikem m?l projít každý. Protože když se sami sob? opravdu v?nujeme, pak dokážeme cokoliv…“ Bára

„Jsem na za?átku t?etího ro?níku a jsem úpln? jinde, než když jsem stála na prahu výcviku. Mnohem víc rozumím sob? i druhým, jsem ve svém život? nesrovnateln? spokojen?jší, potkala jsem n?kolik báje?ných a velmi blízkých lidí, získala jsem sebe-jistotu i sebe-d?v?ru a hlavn? vím, co chci a mám odvahu si za tím jít. Vlastn? jsem našla sama sebe! Sebezkušenostní forma výcviku je geniální a i když si ob?as sáhnete hloub?ji, než je p?íjemné, stojí to za to! To „co a jak“ d?lá Elio mi dává obrovský smysl. Jsem vd??ná za takové organizace i lidi, kte?í v nich p?sobí! T?ším se na další posuny, uv?dom?ní a výzvy, které m? ?ekají (nejen ve výcviku:-)“ Zuzka

„Z hlediska profese jsem si na kurzu ve zp?tném pohledu zv?domila, pro? a za jakých podmínek chci v práci práv? u nás pokra?ovat – co jsou d?ív?jší motivace, jaké jsou nové cíle. Konkrétní práce s žáky (u nás dosti specifická) myslím zm?n nedoznala, také nastavení k rodi??m z?stalo obdobné.
Dopad do osobního života vnímám ve vztahu k tátovi – snáz se mi komunikuje, opustila jsem, myslím, planá a do zna?né míry vymyšlená o?ekávání. Myslím, že jsem dosáhla vst?ícného, vlídného nastavení – což mi ?iní radost a zdá se, že i jemu.“ Petra